Publikationer

Senast den sista mars varje år lämnar Klimatpolitiska rådet en rapport till regeringen. I rapporten finns en bedömning av klimatarbetet och utsläppsutvecklingen, samt om regeringens politik leder till klimatmålen.

Inom ramen för sitt uppdrag kan Klimatpolitiska rådet och dess kansli ge forskare och andra experter i uppdrag att genomföra analyser och studier av relevans för rådets utvärderingsarbete. Dessa presenteras ofta i form av en underlagsrapport. Författarna till respektive underlagsrapport är ensamma ansvariga för innehållet, slutsatserna och eventuella rekommendationer. De speglar inte nödvändigtvis Klimatpolitiska rådets uppfattning.

2022

Klimatpolitiska rådets rapport

Den 16 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Den innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen samt rekommendationer.

Ladda ner rapporten

Se den webbsända presentationen om rapporten

2021

Klimatpolitiska rådets rapport

Den 25 mars 2021 överlämnar Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Rapporten innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och en utvärdering av hur regeringens kris- och återhämtningspolitik påverkar möjligheterna att uppnå de klimatpolitiska målen.

Ladda ner rapporten

Se den webbsända presentationen och seminarier om rapporten

2020

Klimatpolitiska rådets rapport

Den 12 mars 2020 överlämnar Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2020 till regeringen. Rapporten innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen.

Läs mer och ladda ner rapporten

Se det webbsända seminariet om rapporten

2019

Klimatpolitiska rådets rapport

Den 21 mars 2019 kommer rådets rapport med övergripande rekommendationer till regeringen. Rapporten har också ett särskilt fokus på transportsektorn.

Läs mer och ladda ner rapporten

Se det webbsända seminariet om rapporten

Rapport 2018 –  Det klimatpolitiska ramverket

I februari 2018 publicerade rådet sin första rapport. I rapporten presenteras det klimatpolitiska ramverket, rådets ledamöter och Klimatpolitiska rådets uppdrag. Rapporten redogör även för det klimatpolitiska ramverkets internationella sammanhang i EU och FN. En översikt görs av andra myndigheter med uppdrag av betydelse för klimatpolitiken, och ett urval av klimatpolitiska råd i andra länder presenteras.

Läs mer och ladda ner rapporten

Rapport 2022

Den 16 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Den innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen samt rekommendationer.

Läs mer och ladda ner rapporten