0
2045

Sverige ska ha noll utsläpp av växthusgaser år 2045

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende vetenskapligt råd som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll utsläpp år 2045.

Den globala medeltemperaturen stiger

Den globala genomsnittliga yttemperaturen har stigit med nästan en grad sedan förindustriell nivå. Parisavtalet har som mål att den globala uppvärmningen ska begränsas långt under två grader och ansträngningar ska göras för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader.
Källa: University of East Anglia Climate Research Unit

Årlig rapport 2018

Vid årskiftet 2017/18 trädde den nya klimatlagen i kraft

Sverige fick också nya klimatmål. Tillsammans med klimatmålen och klimatlagen är rådet en del i det nya svenska klimatpolitiska ramverket.