Vårt uppdrag

Klimatpolitiska rådets uppdrag är att utvärdera regeringens politik och de underlag den bygger på. Vi ska även bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

I juni 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket omfattar nya klimatmål, en klimatlag och Klimatpolitiska rådet.

Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och anger hur regeringens arbete med detta ska bedrivas. Klimatlag (2017:720) trädde i kraft den 1 januari 2018.

Klimatmålen beslutades i juni 2017 genom att Riksdagen antog regeringens proposition Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Prop. 2016/17:146

Klimatpolitiska rådet är en myndighet i form av ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan. Vi utvärderar hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Det innebär enligt vår instruktion att vi ska:

Utvärdera om inriktningen inom olika relevanta politikområden bidrar till eller motverkar möjligheten att nå klimatmålen.
Belysa effekter av beslutade och föreslagna styrmedel från ett brett samhällsperspektiv.
Identifiera politikområden där ytterligare åtgärder behövs för att nå klimatmålen.
Analysera hur klimatmålen kan nås på ett kostnadseffektivt sätt, både kort- och långsiktigt.
Förutom att vi ska utvärdera regeringens politik, ska vi även utvärdera de kunskapsunderlag och modeller den bygger på. Vi ska dessutom bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken.

Förordning (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet.

Läs mer om Klimatpolitiska rådets ledamöter här.

 

SparaSpara

 

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information