nyhet

Vi välkomnar vår nya ledamot Patrik Söderholm

2020/06/24

Patriksöderholm

Patrik är professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet (LTU) men har verkat både på MIT i Boston och IIASA i Wien, samt varit gästprofessor i Leipzig.  Patriks forskning är bred och policynära och kretsar bland annat kring miljö- och klimatpolitiska styrmedel, resurseffektivitet, grön innovation och miljölagstiftning. Han har under åren rört sig i många tvärvetenskapliga sammanhang och miljöer och samarbetar ofta med forskare från andra discipliner, till exempel statsvetare, rättsvetare, psykologer och historiker – fokus ligger på att analysera miljö- och klimatpolitikens genomslag och ändamålsenlighet.

Vad behöver vi mer kunskap om för att vi ska lyckas nå klimatmålen?

– Vi har redan nu relativt mycket kunskap och det finns en stor förståelse för hur den kan omsättas, men det är svårt att få till en fungerande samverkan och samordning mellan de olika politiska sakområdena vilket utgör ett stort hinder. Jag ser också att vi fortfarande har mycket att lära om hur vi kan stimulera innovation för att möjliggöra den nödvändiga klimatomställning som står för dörren.

Vilka förväntningar har du på Rådets arbete det kommande året?

– Det känns spännande och motiverande att få delta i arbetet framöver och jag hoppas kunna bidra till diskussionerna och analyserna utifrån mitt breda nationalekonomiska perspektiv. Rådets fokus just nu, återhämtningspolitiken efter pandemin och hur den kan medverka till att vi når klimatmålen, känns givetvis mycket relevant och meningsfullt. Jag hoppas att vi kan göra avtryck och bidra till en politik som tar oss närmare noll nettoutsläpp 2045.

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information