nyhet

Ny rapport från WRI om klimatrådens roll i politiken

2021/11/2

Inom ramen för arbetet med att etablera ICCN under våren 2021, gav Klimatpolitiska rådet, tillsammans med Storbritanniens klimatråd, World Resources Institute (WRI) i uppdrag att studera vilken roll klimatråd kan spela i den nationella politiken, vilken påverkan råden kan ha och vilka faktorer som spelar roll för ett framgångsrikt arbete.

På ICCNs första möte i maj 2021 presenterade WRI sin rapport som bygger på fallstudier av klimatpolitiska råd i sex länder (Finland, Indien, Mexico, Nya Zeeland, Sydafrika och Storbritannien) med sinsemellan olika förutsättningar för sina respektive råd. Tillsammans med den forskning som redan gjorts på området av Ecologic och IDDRI gav det en bra grund för diskussion om rådens roller och vilka förutsättningar som behövs för att nå framgång i att kunna driva den nationella politiken mot mer kraftfulla åtgärder för att kunna leverera på Parisavtalet.

Resultaten från dessa studier, tillsammans med de diskussioner som nätverket fört under de två möten som varit, utgör utgångspunkt för det öppna brev som nätverket ställt till statsöverhuvuden och regeringschefer på COP26 som lyfter fram vikten av nationella klimatråd samt vilka förutsättningar som behövs för ett framgångsrikt arbete.

Sammanfattningsvis landar WRIs studie i ett antal slutsatser som behöver vara på plats för att möjliggöra effektiva klimatråd.

Några exempel listas nedan, fler finns i rapportsammanfattningen:

Rådgivande organ bör förses med ett officiellt och vid behov rättsligt mandat och nödvändiga resurser för att ge effektiv rådgivning och/eller granskning av klimatåtgärder. Det rådgivande organets och regeringens roller och ansvarsområden samt förfarandena för deras engagemang bör beskrivas öppet.

Rådgivande organ bör tillämpa den senaste klimatvetenskapen och robusta analysmetoder för att informera politiken med evidensbaserad rådgivning och bedömningar.

Rådgivande organ bör välja ut medlemmar med djup expertis, som är ledande inom sina respektive ämnen inom en rad områden som är relevanta för att möjliggöra klimatåtgärder. Ledamöterna bör åtnjuta ett starkt förtroende från allmänheten och berörda parter och agera objektivt.

Rådgivande organ bör inrätta lämpliga och öppna processer för berörda parter för att engagera nyckelaktörer med ansvar för genomförandet av klimatpolitiken, inbegripet den lokala och regionala nivån och den privata sektorn, för att bättre stödja utveckling och genomförande av rekommendationer.

WRIs rapportsammanfattning finns här

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information