pressmeddelande

Sveriges klimatpolitik har förlorat styrfarten

2023/03/29

Nu behövs en handlingsplan för att nå både klimatmålen 2030 och nollutsläpp 2045. För första gången på länge riskerar den förda politiken att leda till ökade utsläpp av växthusgaser i Sverige.

Den kommande klimatpolitiska handlingsplanen måste vara tillräcklig för att nå klimatmålen 2030 och skapa förutsättningar för noll nettoutsläpp 2045. Regeringen behöver arbeta systematiskt för att ta vara på klimatomställningens synergier med andra samhällsmål och hantera de mål- och intressekonflikter som uppstår i dess spår. Det är huvudbudskapen i årets rapport från Klimatpolitiska rådet.

Den svenska klimatpolitiken tappade tempo under hela 2022 och den politik som den nya regeringen hittills presenterat kommer att leda till ökade utsläpp under de närmaste åren. Sverige förlorade styrfarten, samtidigt som EU stärkte sin klimatpolitik under energikrisåret 2022.

– Det vore anmärkningsvärt och allvarligt om förändringar av Sveriges nationella politik skulle leda till att utsläppen av växthusgaser i vårt land ökar. Att skjuta utsläppsminskningar på framtiden får betydande klimatologiska, ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser. Nu behövs kraftfull klimatpolitik, säger Klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson.

Enligt klimatlagen ska varje ny regering året efter riksdagsvalet presentera en klimatpolitisk handlingsplan för den nya mandatperioden. Den kommande handlingsplanen måste leda till sänkta utsläpp och en accelererad omställning så att klimatmålen för 2030 nås. Den behöver också beskriva hur Sverige skall leva upp till sina åtaganden som medlemsland i EU, såväl vad gäller minskade utsläpp som ökade upptag av växthusgaser i skog och mark.

Klimatpolitiska rådet har sedan tidigare lyft fram fyra nyckelområden för klimatomställningen; effektivare energi- och resursanvändning, fossilfri elektrifiering, biomassa från skogs- och jordbruk samt upptag och lagring av koldioxid. För att nå fossilfrihet och noll nettoutsläpp behövs insatser inom samtliga nyckelområden och alla politikområden. Fossilfri elektrifiering, som den nya regeringen hittills haft i fokus, är centralt, men för smalt för att på ett hållbart sätt nå nollutsläpp.

Rådet presenterar idag tio rekommendationer till regeringen. Fem av dem handlar om innehåll, genomförande och uppföljning av den klimatpolitiska handlingsplanen. De övriga fem handlar om rapportens fördjupningstema: Att ta vara på klimatomställningens momentum och synergier med andra samhällsmål samt hantera de mål- och intressekonflikter som uppstår. Det gäller förbättrade samråds- och beslutsprocesser, robustare politik, översyn av flera samhällsmål samt en utvecklad berättelse om Sveriges klimatomställning.

– Regeringen behöver lyfta fram den stora, övergripande synergin mellan att hejda klimatförändringarna och möjligheterna att nå i stort sett alla andra samhällsmål. Det skulle skapa bättre förutsättningar för politiken att navigera i turbulenta tider, få bred acceptans även för svåra beslut och kunna bidra till en gemensam färdriktning och framtidstro, säger rådets vice ordförande Björn Sandén.

 

Läs mer och ladda ner rapporten

Ta del av våra pressmeddelanden från Via TT

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information