Patriksöderholm

Patrik
Söderholm

Professor i nationalekonomi med särskilt fokus på energi-, miljö- och naturresursekonomi vid Luleå tekniska universitet (LTU),

Patrik Söderholm är professor i nationalekonomi med särskilt fokus på energi-, miljö- och naturresursekonomi vid Luleå tekniska universitet (LTU), men han har även verkat vid MIT i Cambridge (USA), IIASA i Wien samt vid Helmholtz Centre for Environmental Research i Leipzig. Han är expert på styrmedel i klimat-, miljö- och energipolitiken, och särskilt intresserad av hur teknologisk utveckling och innovation kan bidra till klimatomställningen. Hans forskning är bred och policynära och spänner över många perspektiv och frågeställningar. Ofta samarbetar han med forskare från andra discipliner såsom statsvetare, rättsvetare, psykologer och historiker.

Forskning

Patriks forskning har under senare år behandlat förutsättningarna för grön teknologisk utveckling och innovation. I ett större Formasfinansierat mångvetenskapligt projekt studeras till exempel den roll som pilot- och demonstrationsanläggningar spelar för att stödja utvecklingen av grön teknologi. I projektet, som är ett samarbete mellan LTU, Chalmers och RISE, ligger fokus på framväxten av en biobaserad ekonomi. Patrik har även analyserat hur miljöprövningen av industriell verksamhet kan utformas och genomföras på ett sätt som driver på företagens hållbarhetsarbete utan att äventyra den långsiktiga konkurrenskraften.

Övriga engagemang

Utöver att vara ledamot i det Klimatpolitiska rådet är Patrik ledamot i Formas forskningsråd; Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA); Konjunkturinstitutets vetenskapliga råd och i Swedish Mining Innovations arbetsutskott. Han är expert i Klimaträttsutredningen (M 2019:05) som ska se över all svensk relevant lagstiftning så att klimatlagen får genomslag och klimatmålen kan nås. Tidigare har han varit sekreterare i den så kallade Förbränningsskatteutredningen som utredde olika ekonomiska styrmedel inom el- och värmeproduktion samt avfallsförbränning.

Förteckning över ledamöternas övriga uppdrag pdf

Rapport 2020

Den 12 mars 2020 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2020 till regeringen. Rapporten innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen.

Läs rapporten

Panorama

Panorama är ett samarbetsverktyg som skyndar på Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv