Porträttbild på Katarina Eckerberg

Katarina
Eckerberg

Professor i statsvetenskap, Umeå universitet

Katarina Eckerberg är professor i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning vid Umeå universitet. Hon är utbildad jägmästare och skrev sin avhandling om genomförandet av naturhänsyn i skogsbruket. Hon har arbetat vid Food and Agriculture Organization i Rom, forskat om politik och styrmedel för hållbar utveckling i flernivåperspektiv med europeiska jämförelser och varit forskningsansvarig Deputy Director vid Stockholm Environment Institute. Hon har även gästforskat vid framstående universitet i flera länder.

Katarinas mångdisciplinära inriktning och praktiskt inriktade forskningserfarenheter gör henne efterfrågad som expert och hon har deltagit i olika utredningar samt forsknings- och myndighetsråd både i Sverige och utomlands. Hon är ledamot i flera styrelser och kommittéer med koppling till miljö och klimat.

Forskning om styrmedel för hållbar utveckling

Katarinas forskning rör samverkan och styrning inom miljö- och naturresursförvaltning, med fokus även på kommunernas miljöarbete där klimatfrågorna ingår som en viktig del. Fjällens miljö- och naturresursförvaltning, ekologisk restaureringspolicy, och genomförandet av EU:s vattendirektiv är några exempel på aktuella ämnen, liksom utvärderingar av lokala naturvårdssatsningar samt Europeiska innovationsprogrammet (EIP-Agri). En stor del av hennes forskning sker i forskargrupper tillsammans med doktorander.

Katarina Eckerberg – övriga uppdrag
Visa

  • Ledamot i Utrikespolitiska samfundet sedan 2015
  • Ledamot i Kungliga skogs- och lantbruksakademin sedan 2005
  • Ledamot i redaktionsrådet för tidskrifterna Forest Policy and Economics (Elsevier) och Local Environment (Taylor & Francis Group)
  • Ledamot i vetenskapligt råd för Sustainable Places, Cardiff University sedan 2011
  • Ledamot i Bottenvikens vattendelegation t.o.m. dec 2021
  • Expert i vetenskapligt råd till forskningscentret INCLUDE vid Senter for utvikling og miljø, Universitet i Oslo sedan 2020
  • Ledamot i styrelsen för SVA vid Oslo Metropolitan University (OsloMET) sedan 2019
  • Ledamot i styrelsen för Mistra Sustainable Consumption sedan 2020

Panorama

Panorama är verktyget som visualiserar Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv