Porträttbild på Katarina Eckerberg

Katarina
Eckerberg

Professor i statsvetenskap, Umeå universitet

Katarina Eckerberg är professor i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning vid Umeå universitet. Hon är utbildad jägmästare och skrev sin avhandling om genomförandet av naturhänsyn i skogsbruket. Hon har arbetat vid Food and Agriculture Organization i Rom, forskat om politik och styrmedel för hållbar utveckling i flernivåperspektiv med europeiska jämförelser och varit forskningsansvarig Deputy Director vid Stockholm Environment Institute. Hon har även gästforskat vid framstående universitet i flera länder.

Katarinas mångdisciplinära inriktning och praktiskt inriktade forskningserfarenheter gör henne efterfrågad som expert och hon har deltagit i olika utredningar samt forsknings- och myndighetsråd både i Sverige och utomlands. Hon är ledamot i flera styrelser och kommittéer med koppling till miljö och klimat.

Forskning om styrmedel för hållbar utveckling

Katarinas forskning rör samverkan och styrning inom miljö- och naturresursförvaltning, med fokus även på kommunernas miljöarbete där klimatfrågorna ingår som en viktig del. Fjällens miljö- och naturresursförvaltning, ekologisk restaureringspolicy, och genomförandet av EU:s vattendirektiv är några exempel på aktuella ämnen, liksom utvärderingar av lokala naturvårdssatsningar samt Europeiska innovationsprogrammet (EIP-Agri). En stor del av hennes forskning sker i forskargrupper tillsammans med doktorander.

Katarina Eckerberg – övriga uppdrag
Visa

  • Ledamot i Utrikespolitiska samfundet sedan 2015
  • Ledamot i Kungliga skogs- och lantbruksakademin sedan 2005
  • Ledamot i redaktionsrådet för tidskrifterna Forest Policy and Economics (Elsevier) och Local Environment (Taylor & Francis Group)
  • Ledamot i vetenskapligt råd för Sustainable Places, Cardiff University sedan 2011
  • Ledamot i Bottenvikens vattendelegation t.o.m. dec 2021
  • Expert i vetenskapligt råd till forskningscentret INCLUDE vid Senter for utvikling og miljø, Universitet i Oslo sedan 2020
  • Ledamot i styrelsen för SVA vid Oslo Metropolitan University (OsloMET) sedan 2019
  • Ledamot i styrelsen för Mistra Sustainable Consumption sedan 2020

Rapportlansering 2021

Den 25 mars överlämnar Klimatpolitiska rådet årets granskningsrapport till regeringen. Under dagen presenterar rådet sin bedömning och fördjupar diskussionen kring rapportens teman i digitala seminarier.

Se lanseringen och rapporten här

Panorama

Panorama är verktyget som visualiserar Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv