Porträttbild på Karin Bäckstrand

Karin
Bäckstrand

Professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet

Karin Bäckstrand är professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hon disputerade vid Lunds universitet på en avhandling i statsvetenskap om den vetenskapliga expertisens roll i luftvårdsförhandlingarna.

Forskning om global miljöpolitik och icke-statliga aktörer

Karins forskningsinriktning är global miljöpolitik, med fokus på FN:s klimatförhandlingar samt experters och icke-statliga aktörers deltagande i miljöpolitiken. Karin har även forskat om hur klimatpolitiken utformas på olika nivåer – i städer, på regional nivå, i de stora utsläppsländerna, samt i EU och FN. Andra centrala frågor för Karins forskning är demokratins förmåga att möta globala miljöhot och globala institutioners legitimitet.

Karin leder för närvarande forskningsprojekt finansierade av Formas och Energimyndigheten som rör samhällets klimatomställning mot en fossilfri framtid, och den roll icke-statliga aktörer från civilsamhälle och industri spelar i implementeringen av Parisavtalet. Hon har även haft flera styrelseuppdrag och gästforskat på framstående universitet i flera olika länder med tvärvetenskapliga projekt kring miljö och hållbar utveckling.

Förteckning över rådsmedlemmarnas övriga uppdrag (pdf)

Rapport 2020

Den 12 mars 2020 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2020 till regeringen. Rapporten innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen.

Läs rapporten

Panorama

Panorama är ett samarbetsverktyg som skyndar på Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv