Porträttbild på Karin Bäckstrand

Karin
Bäckstrand

Professor in environmental social science, Stockholm University

Karin Bäckstrand är professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hon disputerade vid Lunds universitet på en avhandling i statsvetenskap om den vetenskapliga expertisens roll i luftvårdsförhandlingarna.

Forskning om global miljöpolitik och icke-statliga aktörer

Karins forskningsinriktning är global miljöpolitik, med fokus på FN:s klimatförhandlingar samt experters och icke-statliga aktörers deltagande i miljöpolitiken. Karin har även forskat om hur klimatpolitiken utformas på olika nivåer – i städer, på regional nivå, i de stora utsläppsländerna, samt i EU och FN. Andra centrala frågor för Karins forskning är demokratins förmåga att möta globala miljöhot och globala institutioners legitimitet.

Karin leder för närvarande forskningsprojekt finansierade av Formas och Energimyndigheten som rör samhällets klimatomställning mot en fossilfri framtid, och den roll icke-statliga aktörer från civilsamhälle och industri spelar i implementeringen av Parisavtalet. Hon har även haft flera styrelseuppdrag och gästforskat på framstående universitet i flera olika länder med tvärvetenskapliga projekt kring miljö och hållbar utveckling.

Förteckning över rådsmedlemmarnas övriga uppdrag (pdf)

Panorama

I somras öppnades Panorama - samarbetsverktyg som skyndar på Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv

Rapport 2019

Den 21 mars 2019 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2019 till regeringen. Rapporten har särskilt fokus på transportsektorn. Mer information och sammanfattning