Henrik Smith

Henrik
Smith

Professor i zooekologi vid Lunds universitet

Henrik Smith är professor i zooekologi vid Biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet. Han forskar om biologisk mångfald med fokus på hur klimatförändringar och nyttjande av landskap påverkar organismer och ekosystem. Han är även koordinator för det strategiska forskningsområdet Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate, BECC, samt samordnar LU Land, ett sektors- och ämnesövergripande initiativ som ska stärka samverkan mellan forskare och praktiker som är verksamma inom markanvändning.

Henrik Smith – övriga uppdrag
Visa

  • Medlem i Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald vid Naturvårdsverket
  • Medlem i Kommittén för biologisk mångfald vid KSLA
  • Medlem i styrelsen för Collaboration for Environmental Evidence
  • Medlem i Nationalkommittén för globala miljöfrågor vid KVA

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information