Porträttbild på Åsa Löfgren

Åsa
Löfgren

Docent i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Åsa Löfgren är docent i nationalekonomi med särskilt fokus på klimatekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon är expert på ekonomiska styrmedel, såsom miljöskatter och utsläppsrättshandel, och vilken roll dessa kan spela för att hantera den globala uppvärmningen. Hon är särskilt intresserad av vad som driver företags investeringar i renare teknik och kopplar ofta ihop sin miljöekonomiska forskning med beteendeekonomiska frågeställningar. Hennes forskning publiceras främst i artikelform i internationella tidskrifter, men också som rapporter och bokkapitel.

Forskning om kollektivt handlande och omställning till nollutsläpp

Åsa är en av grundarna till forskningsprojektet CeCAR som fokuserar på att förklara vilka faktorer som är avgörande för framgångsrikt kollektivt handlande, vilket är en central aspekt för att hantera klimatutmaningen. Åsa är även ansvarig för en del av forskningen på projektet Mistra Carbon Exit, som är ett forskningsprogram som tar fram ny kunskap och utvecklar strategier för hur det svenska samhället och svenska företag ska kunna nå målet med noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Övriga engagemang

Utöver forskningen är Åsa engagerad i utbildningsfrågor. Som medlem i Handelshögskolans råd för hållbar utveckling arbetar hon aktivt för att integrera hållbarhetsperspektivet i Handelshögskolans alla utbildningar.

Åsa har tidigare deltagit i och har varit vetenskapligt ansvarig för flera stora forskningsprogram samt expert och ledamot i olika forskningsråd. Hon har ett brett internationellt forskningsnätverk.

Förteckning över rådsmedlemmarnas övriga uppdrag (pdf)

Rapport 2020

Den 12 mars 2020 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2020 till regeringen. Rapporten innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen.

Läs rapporten

Panorama

I somras öppnades Panorama - samarbetsverktyg som skyndar på Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv